• Water
  • Hitte
  • Biodiversiteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Kosten
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Waterneutrale gebiedsontwikkeling, locatiekeuze en benutten van geomorfologie

De bodemopbouw en -samenstelling hebben grote invloed op grondwaterstromen. Door gebruik te maken van deze kenmerken bij de inrichting van gebieden, kan hemelwater beter infiltreren en/of grondwater beter in het gebied worden vastgehouden. Het vasthouden van zoet grondwater levert een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van verzilting in kustgebieden en tevens aan het tegengaan van maaivelddaling. Optimaal is als door het bebouwen en inrichten van gebieden de natuurlijke waterbalans zo min mogelijk wordt verstoord, verticaal en horizontaal. Deze maatregel draagt ook bij aan het beperken van wateroverlast. Hannover Kronsberg is volgens dit principe ingericht.