• Hitte
 • Biodiversiteit
 • Gezondheid

Koelen van de stad door een hoger aandeel groen

Het beste middel om steden koel te houden is door zoveel mogelijk oppervlakken groen te houden of te maken. Bomen geven schaduw en koelen zo de omgeving. Groene gevels zorgen ervoor dat de gevel erachter niet opwarmt. Elke soort groen verdampt ook water, waardoor het groen als een koelmachine werkt. Een hoger aandeel groen in de stad houdt de stad koeler, draagt bij aan een aantrekkelijkere en gezondere stad en verhoogt de kansen op meer biodiversiteit.

Het doel is om de stad tijdens hete periodes zo comfortabel mogelijk te houden. Dat betekent dat de gemiddelde luchttemperatuur in de stad zo laag mogelijk moet blijven. Dit kan het beste worden bereikt door het groenaandeel zo hoog mogelijk te maken:

 • groen reflecteert gemiddeld meer zonnestraling dan verharding;
 • groen voorkomt door schaduwvorming dat oppervlakken eronder opwarmen en warmte in de bodem (of gevel) wordt opgeslagen; en
 • groen onttrekt door verdamping warmte aan de directe omgeving.

Toepassing en ontwerp

Richtpercentage groen per wijktype

Niet in iedere buurt is een gelijke hoeveelheid groen realistisch, daarom is per type wijk een richtpercentage groen voorgesteld. Zie onderstaande tabel uit het onderzoek De Hittebestendige Stad (2020).

Percentage schaduw per wijktypologie op basis van drie steden (Amsterdam, Haarlem en Breda).

Voordelen hoger aandeel groen

Groen verlaagt de luchttemperatuur

Over het algemeen leidt 10 procentpunt meer groen (dus bijvoorbeeld 40% groen in plaats van 30% groen) tot een verlaging van de luchttemperatuur met grofweg 0,5°C. Dat is op een hete dag natuurlijk niet veel maar gemiddeld zal het overdag en ’s nachts dan toch iets koeler zijnKluck, J. et al. 2020.

Groen verkoelt door schaduw en verdamping

Deze relatief beperkte verlaging van de luchttemperatuur is bij extreme hitte natuurlijk niet voldoende. De andere mogelijkheid om de stad leefbaar te houden is door voldoende koele plekken te creëren. In de schaduw van een boom is de gevoelstemperatuur 3 tot 19°C lager dan in de zon. Schaduw creëren is dan ook de meest effectieve manier om de gevoelstemperatuur omlaag te brengen. Om koele plekken te realiseren en verkoeling te bieden aan de stadsbewoner op hete dagen zijn bomen en boomgroepen het meest effectieve middel. Deze bieden niet alleen schaduw, maar koelen de lucht ook door verdampingKluck, J. et al. 2020.

Verdamping

Verdamping is zo effectief omdat er energie en dus warmte voor nodig is. Hittemaatregelen waarbij verdamping een rol speelt, zijn waterelementen zoals vijvers, sloten of fonteinen en groenelementen zoals parken, bomen, gazons of groene daken. Verdamping is de effectiefste maatregel om de luchttemperatuur te verlagen. Verkoeling door verdamping is overdag het sterkst, omdat ook planten dan verdampen. Doordat hierdoor tegelijk minder warmte wordt opgeslagen, zet het effect ook ’s nachts door. Toename van verdamping verlaagt de luchttemperatuur en de gevoelstemperatuur in gelijke mate; bij gevoelstemperatuur speelt schaduw echter een veel grotere rol dan verdamping en dus heeft relatief gezien verdamping maar weinig invloed op de gevoelstemperatuur. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat groenelementen genoeg water hebben om te kunnen verdampen. Als vegetatie uitdroogt of als het te heet wordt, stopt de verdamping en kan dat zelfs leiden tot een lichte verhoging van de luchttemperatuur.

Zoals groene gevels de buitenmuur kunnen koelen, kan gras de oppervlaktetemperatuur verminderen. Vergeleken met betonnen bestrating kan de oppervlaktetemperatuur van gras 24°C lager zijn. Gras verlaagt ook de gevoelstemperatuur, met tot 3°C. Maar naarmate een gazonoppervlak kleiner is, koelt het minder efficiënt: een strook van 1 meter breed verlaagt de luchttemperatuur lokaal met slechts 0,6°CKluck, J. et al. 2020.

Toename van verdamping door het aanleggen van zoveel mogelijk groene en blauwe oppervlakken is op stadsschaal de effectiefste manier om de luchttemperatuur naar beneden te krijgen. Hoe meer vegetatie en water er is, des te meer energie er van het invallende zonlicht wordt gebruikt voor verdamping en des te minder energie er overblijft om de stad en de lucht op te warmen.

Om meer groen te kunnen realiseren is een duidelijke ambitie onontbeerlijk. Groen krijgt zo een prominentere plek in de inrichting, vergelijkbaar met de ruimte-eisen voor verkeer en parkeren of voor kabels en leidingen.

Extra voordelen van hoger aandeel groen

 • Een hoger aandeel groen oppervlak draagt bij aan het beperken van droogte, bodemdaling en verzilting. Het vergroot namelijk het infiltrerend oppervlak waardoor het grondwater wordt aangevuld.
 • Een groter groenaandeel in de stad verhoogt de kansen op meer stedelijke biodiversiteit. Uiteraard is de mate van de biodiversiteit afhankelijk van de inrichting van het groen.
 • Door het verlagen van de stedelijke temperatuur door een hoger groenaandeel kan de koelingsbehoefte bijvoorbeeld door airco’s op zomerse dagen enigszins beperkt worden.
 • Stedelijk groen is van essentieel belang voor het welzijn van de stadsbewoner. Kinderen en volwassenen spelen en bewegen in het groen. Groen is belangrijk voor ontspanning en ontmoeting. Onderzoek toont aan dat mensen in groene wijken gezonder zijn.
 • Meer groen draagt helaas niet wezenlijk bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Dit moet aan de bron aangepakt worden.
 • Onderzoek toont ten slotte aan dat bebouwing in groene wijken een hogere vastgoedwaarde heeft.

Bron:Kluck, J. et al. 2020

Effectiviteit

Koeling van de stad door een toename van het oppervlak groen met 10% leidt tot een daling van de luchttemperatuur met 0.5°C.

Een groene omgeving heeft een verkoelend effect, en verlaagt daarmee ook enigszins de luchttemperatuur. Dat heeft weer een positief effect op de waterkwaliteit. Het bladerdek kan schaduw creëren op watergangen waardoor de watertemperatuur afneemt en de concentratie aan opgelost zuurstof toeneemt.

 

Literatuur