Data

  • Afmetingen:  Heel klein percentage van het aangrenzende oppervlak
  • Toepassing:  Kan ook toegepast worden in weinig doorlaatbare grond en met minder beschikbare ruimte
  • Voordeel:  Vergt weinig ruimte
  • Nadeel:  Schoonmaak en onderhoud zijn noodzakelijk
  • Water
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Kosten
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Grindkoffers en Omgekeerde drainage / IT-riool

De neerslag wordt bovengronds of ondergronds in een met grind gevulde koffer of schacht gebracht. Van hieruit wordt het regenwater ondergronds direct of door middel van een met geotextiel omwikkelde geperforeerde horizontale buis (IT-riool, Infiltratie en Transportriool) in de bodem geïnfiltreerd. Dergelijke voorzieningen worden toegepast naast verharde oppervlakken of naast onverharde oppervlakken waar geen ruimte is voor een infiltratiegreppel of waar de doorlatendheid van de bodem te gering is. Ook hemelwaterafvoeren van dakoppervlakken, overlopen van regenwatervijvers en regenwaterreservoirs kunnen in sommige gevallen hierop worden aangesloten. Uiteraard geldt ook hier dat alleen schoon regenwater mag worden geïnfiltreerd. Verontreinigd regenwater moet eerst door bijvoorbeeld een beplant bodemfilter gezuiverd worden.

Het ruimtebeslag op maaiveldniveau voor deze voorzieningen is vrijwel nihil. Voor zware buien kan het IT–riool uitmonden als noodoverstortvoorziening op oppervlaktewater of het regenwaterriool. Zoals alle infiltratievoorzieningen helpt het IT-riool mee om verdroging te voorkomen. Het IT-riool kan ook gebruikt worden om in gebieden met verdrogingsverschijnselen oppervlaktewater te infiltreren. Of en hoe dergelijke infiltratievoorzieningen mogen worden toegepast is geregeld in het gemeentelijke rioleringsplan. Ten opzichte van bovengrondse infiltratievoorzieningen zoals een wadi hebben de ondergrondse voorzieningen als nadeel dat calamiteiten zoals verontreinigingen niet zo makkelijk zichtbaar worden.

 

Doorsnede