Rapportages en downloads

Om klimaatadaptatie goed in de praktijk te kunnen brengen is actuele kennis zeer belangrijk. De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van klimaatadaptatie, in opdracht van de samenwerkende regio’s.

Hieronder vindt u rapporten over verschillende categorieën, waaronder instrumentarium en financiering.

Heeft u een aanvulling? Neem contact op

12 Downloads

2023

Stappenplan richting borgingsinstrumentarium

Voor de provincie Gelderland hebben &flux en Tauw een stappenplan om tot borgingsinstrumentarium te komen opgesteld. Met behulp van dit stappenplan kunnen gemeentes de juiste afwegingen maken en alle criteria die van invloed zijn analyseren.

Provincie Gelderland, &flux, Tauw

Definitief concept geamendeerde slotverklaring

In dit document verklaren de partners van het convenant eind 2022 om de bestuurlijke betrokkenheid te stoppen maar wel met elkaar in te blijven zetten op juist de verbinding met andere duurzaamheidsopgaven en de doorwerking van de gemaakte afspraken in de praktijk.

BouwAdaptief

2022

Klimaatadaptief tenderen in vastgoed- & gebiedsontwikkelingen

Een substantieel deel van de nieuwbouwopgave komt terecht in tenders. Grondeigenaren, vaak publieke of semi-publieke partijen, selecteren in deze tenders een marktpartij om invulling te geven aan hun ruimtelijke opgaven en ambities. Het is daarom noodzaak om de ambities ten aanzien van klimaatadaptatie te borgen in tenders om de leefomgeving veerkrachtig en klimaatbestendig te maken. Het doel van dit rapport is het geven van handvatten en tips om klimaatadaptatie effectief mee te nemen in tenders voor vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

Fakton, BouwAdaptief, Provincie Zuid-Holland

2022

De schrijf van vijf: Routekaart bestaande bouw

In vijf stappen neemt de Schijf van Vijf u mee in het proces voor het realiseren van een klimaatbestendige bestaande gebouwde omgeving.

Tauw, &Flux, Provincie Utrecht

2022

Interactief document: Borgingsinstrumenten klimaatadaptatie

Overheden staan voor de opgave om hun klimaatadaptieve ambities ook te laten landen in regelgeving en beleid voor nieuwbouw en bestaande bouw. In dit document worden de verschillende borgingsinstrumenten inclusief voorbeelden op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd. Let op: Het document is interactief en werkt daarom alleen volledig in Adobe Acrobat!

&Flux, Tauw, Provincie Gelderland

2021

Whitepaper: Klaar voor het klimaat!

In dit whitepaper toetst adviesbureau Merosch klimaatadaptieve prestaties van een aantal van AMs recent ontwikkelde projecten. De opgedane ervaringen kunnen anderen inspireren bij het structureel verder brengen van klimaatadaptatie in het proces van gebiedsontwikkelingen en bouw.

AM, Merosch

2022

Leidraad klimaatadaptief bouwen 2.0

De leidraad is een hulpmiddel voor overheden en projectontwikkelaars om klimaatadaptief te bouwen. Deze nieuwe versie van de leidraad sluit aan bij de doelen en eisen van verschillende regio’s, namelijk provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, provincie Gelderland en de Metropoolregio Amsterdam.

BouwAdaptief

2022

Verkenning landelijk ‘level playing field’ klimaatadaptieve nieuwbouw

Het rapport biedt inzicht in een verkenning hoe klimaatadaptief bouwen in het hele land versneld kan worden. Gezien de grote verschillen op lokaal niveau is het ook de vraag of en hoe landelijke richtlijnen kunnen helpen om de versnelling te realiseren.

Samen Klimaatbestendig

2021

Financiële instrumenten voor klimaatadaptieve renovatie van woningcorporatiebezit

Dit rapport brengt in beeld welke instrumenten woningcorporaties kunnen inzetten om investeren in het klimaatadaptief maken van de bestaande woningvoorraad financieel meer haalbaar te maken.

Deloitte, BouwAdaptief, Provincie Zuid-Holland

2021

Financiële instrumentarium klimaatadaptief bouwen in de praktijk

In dit onderzoek worden financiële instrumenten binnen vijf pilotprojecten geanalyseerd op financieel effect en toepasbaarheid. Het rapport maakt per pilot de ‘Lessons learned’ inzichtelijk.

Deloitte, BouwAdaptief, Provincie Zuid-Holland

2021

Ritsen: Een gids met klimaatadaptieve instrumenten voor bouwen & ontwikkelen

Gebiedsontwikkelingen vinden publiek-privaat plaats via verschillende sturingsinstrumenten. Dit onderzoek biedt overzicht van de sturingsmogelijkheden voor klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling en geeft toegang tot voorbeelden.

&Flux, Tauw, Samen Klimaatbestendig

2021

Kosten en bekostiging klimaatbestendige nieuwbouw

Alleen het besef dat klimaatbestendig bouwen op de lange termijn veel baten met zich mee brengt is niet voldoende. Dit onderzoek maakt de financiële consequenties van klimaatadaptieve afspraken en ambities inzichtelijk samen met mogelijkheden voor bekostiging van deze consequenties.

&Flux, Arcadis

Zelf een relevant rapport indienen?

Contact